С Ъ О Б Щ Е Н И Е"Видеосат 21 век" ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.001-1212
Договор №: BG16RFOP002-2.001-1212-C01
Наименование на проекта: „Пасивно – оптична свързаност“
Дата на сключване на договора: 29.03.2016 г.
Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 29.03.2017 г.
Продължителност на изпълнение (в месеци): 12 месеца
Място на изпълнение: България, Северна и Източна България, Северен централен, Велико Търново, Велико Търново, гр. Велико Търново
Общ размер на допустимите разходи (в лева): 605 000 лв.
Размер на БФП (в лева): 363 000 лв.
Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева): 242 000 лв.
Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 308 550 лв.
Процент на съфинансиране от Съюза: 85%
Кратко описание на проекта:
Производственият процес на „Видеосат 21 век" ООД се осъществява в рамките на 3 основни направления:
1. „Разпространение на телевизионен сигнал“
2. „Достъп до интернет“
3. „Производство и разпространение на телевизионно съдържание за канал „Видеосат““
За нуждите на предприятието и след провеждане на процедури за избор на изпълнител, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ, ще бъде закупена нова Система за пренос на данни и сигнали. Инвестицията в нея цели подобряване и повишаване на производствения /технологичния капацитет за пренос на данни за интернет и ТВ сигнали, пълното оползотворяване на пазарния потенциaл, привличането на нови и задържането на лоялни клиенти и оптимизиране на ефективността на производственотехнологичната верига на предприятието. За преодоляването на ограниченията пред бъдещото развитие на фирмата, ще бъдат включени две основни дейности:
1. Дейност за подобряване на производствените процеси;
2. Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.
Успешната им реализация ще има положителен ефект за постигането на специфичните цели на проекта: повишаване конкурентоспособността на „Видеосат 21 век” ООД на вътрешния пазар, чрез инвестиции в модерни технологии и оборудване за разпространение на услуги с високо качество и съответстващи на европейските норми и изисквания; увеличаване на капацитета за пренос на данни за интернет и ТВ сигнали; подобряване на производственотехнологичните процеси в предприятието. По време на изпълнението на проекта ще бъдат спазени всички изисквания, свързани с визуализацията му.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „ПАСИВНО- ОПТИЧНА СВЪРЗАНОСТ” С ДОГОВОР: BG16RFOP002-2.001-1212-C01


Документация за провеждане на процедура 'Избор с публична покана' за определяне на изпълнител, по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ с предмет:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Система за пренос на данни и сигнали – 1 бр.